زنان و کودکان قربانی جنایت سربازان آمریکایی

جنایت سربازان آمریکایی به خانه های مردم بیگناه رسید برای آولین بار خبری منتشر میشود که هیچ عقل سلیم نمیتواند آنرا باور کند که یک سرباز آمریکایی مجهز با اسلحه دست داشته خویش وارد قریه شده و سپس با ورود به خانه های مردم ، زنان و کودکان بیگناه را قتل عام کرده باشد این خبر درحالی منتشر میگردد که خبرهای قبلی جنایت سربازان اشغالگر آمریکایی از صفحات انترنیتی ورسانه های بین المللی برداشته نشده است.

مهمتر از همه رسانه های داخلی افغانستان بخاطری دونرهای غرب از انعکاس واقعیت ها خود داری میکنند واکثرموضوعات را بصورت ساده انعکاس میدهند و هیچگاه سعی نکرده اند که آنچه واقعیت است را منتشر کنند. انتشار خبرهای دروغ ته خالی از سوی رسانه های داخلی افغانستان نشاندهنده جنایت دیگری ازسوی خبرنگاران افغانستانی برعلیه مردم ستمدیده افغانستان میباشد. آین خبرنگاران در کشوری که تحت اشغال ده ها کشور اشغالگر قرار دارد وهمواره درآن مردم بیگناه قربانی میگردند، درصف ستمگر و جنایتگر میایستند.

نه تنها این اشغالگران در افغانستان جنایت میکنند بلکه دولت مزدور کرزی ورسانه های دولتی و غیردولتی بالای جنایت سربازان آمریکایی سرپوش میگذارند و واقعیت هارا انعکاس نمیدهند تا مبادا خشم مردم دامن اینها را نیز بسوزاند. درواقع مردم افغانستان تنها قربانی جنایت های اشغال گران نمیباشند بلکه همچنان قربانی افراد مزدور خاین و وطنفروشی میباشند که در چوکی های نمایشی تکیه زده وفقط در فکر دالر و جیب های خویش میباشند.

تمام رسانه های داخلی افغانستان از جنایت شب گذشته اشغالگران در قریه زنگی آباد والسوالی پنجوایی چنین گذارش داده اند که یک سرباز امریکایی دهها فرد ملکی و بیگناه را به قتل رسانده اند. درحالیکه دلیل قوی وجود دارد که در این جنایت چندین نظامی اشغالگر دست داشته که قربانیان این حادثه نیز تایید کرده اند.

تجربیات گذشته نشان میدهد که هیچ رسانه ی برای انعکاس واقعیت ها به محل حادثه نمی روند وآنچه اشغالگران و حکومت دست نشانده اش اعلان میکنند به ان اتکا کرده منتشر میکنند وفکر نمی کنند که چیطور یک سرباز به تنهای دست به چنین جنایت میزند.

سربازان آمریکایی همواره بخاطر حفظ امنیت خویش دست به عملیات اشتراکی میزنند که تعداد شان به دها نفر میرسد و هیچ سرباز آمریکایی قادر نیست به تنهای از محوطه کمپ خارج گردد زیرا اگر به تنهایی از محوطه نظامی خارج گردد، درآنصورت مرگش حتمی است به همین لحاظ جنایت این سرباز آمریکایی به تنهایی خود سوال برانگیز است زیرا نیروهای ارتش امریکا مطابق اوامر جنرالان و افراد بلند پایه پنتاگون عمل میکنند ونیروهای امریکایی در افغانستان دارای واحد های منظم بوده که دارای قومندان ، معاوین قوماندان و سرگروپ و امثالهم میباشند. به این ترتیب دارای پرسونل منظم بوده که تعداد شان به دهها نفر میرسد. برای عملیات و گشت زنی در مناطق ناامن تنها میتوانند بعد ازگرفتن امرودستور ازقوماندان و سرگروپ واردعمل شده و آنچه را که دیکته شده، میتوانند انجام دهند

ازسوی دیگر همه ساکنان قریه برای حفظ امنیت خانواده خویش از سگ استفاده میکنند خانواده هایی که در اطراف قندهار مسکون هستند به همان شیوه ی زندگی کوچیها زندگی میکنند که دارای سلاح های شکاری یا سلاح های پیشرفته تر مجهز اند و سگ هم حتماً دارند. وسگ ها درین قریه جات یک حیوانی مفید ودردرجه اول خط نگهبانی برای حفظ امنیت منطقه محسوب میگردد. بدین دلیل همه خانوار های دهاتی از ان برخوردار میباشند. مثلآ سگ حیوانی بیداری است که هرگاه محل سکونت خودش و صاحب اش در خطر میافتد و یا فرد بیگانه و نا شناخته ای وارد قریه و یا حویلی شود، سروصدا های زیادی را براه میاندازد واحساس خطر میکند از همین لحاط ساکنین قریه از داد وفریاد حیوانش مطلع میشوند که حادثه ی دارد اتفاق میافتد.

علاوتاً تقریبا دوسال قبل همه قریه های نا امن جنوب دارای پولیس محلی گردیده که شامل این قریه نیز میگردد به یقین گفته میوانیم که در همین قریه ی که سربازیا سربازان جنایت کار امریکایی جنایت کرده دهها سرباز محلی یا پولیس محلی وجود داشته ، بنآ چطور امکان پذیر است که در زمان جنایت هیچ یک از پولیس محلی وجود نداشته وافراد مسلح مخالف دولت کجا بوده و چطور مردم ازسلاح های خویش استفاده نکرده و یا چطور با خاطر راحت این عسکر و یا عساکر توانسته اطفال و زنان را با چاقو ازپا درآورد وخیلی از سوال های دیگری است که ارایه ی پاسخ اش مشکل است.

پولیس محلی قبلآ بخاطری حفظ امنیت در مقابل نیروهای وحشی وتربیه شده امپریالیزم (طالبان) ایجاد گردید . و بجایی و درکنار جنایت های طالبان و پولیس و ملیشه های محلی سربازان آمریکایی دست به جنایت های وحشیانه میزنند که تاحال قربانیان بیشماری بجاگذاشته است.

جنایاتی که درگذشته سربازان آمریکایی بالای مردم افغانستان انجام داده اند و مردم بیگناه را بنام طالب وتروریست قتل عام کرده اند و یا بااجساد که بنام طالب عکس های خاطراتی ثبت کرده اند واعضای بدن اجساد را بعنوان یادگاری کشیده اند و یا بالای اجساد که گفته شده طالب است ادرار کرده اند همه اش یک تبلیغات منفی بوسیله ی رسانه های که از سوی آمپریالیزم آمریکا تحت نام آزادی بیان حمایت میشود میباشد درحالیکه همه قربانیان همانند قربانیان حادثه قریه زنگی آباد والسوالی پنجوایی قندهار که توسط سربازان آمریکایی جدیدآ انجام شده است افراد ملکی و غیر نظامیان میباشند.

اگر این جنایت یک جنایت پلان شده قبل از قبل نبوده باشد وفرماندهان ارشد این سربازان در این جنایت دست نداشته باشد میتوان بر مشکلات روانی سربازان اشغالگر آمریکایی مهر تایید زد. وایکاش چنین بود و قربانیان که بوسیله ی افراد مریض قربانی میشوند حداقل تکرارنمیگردید و به خود نیروهای خارجی هم لطمه میزد.درحالیکه چنین نیست درست ست که سربازان زیادی با مشکلات روانی مشت وپنجه نرم میکنند ولی این واقعیت ندارد که سربازان جنایت کار غربی بخاطری مشکلات روانی دست به چنین جنایت میزنند در قانون نظامی سربازان بدون امر مقام های بلند پایه اجازه رفتن به دستشوی را ندارند چه رسد که به تنهای وارد قریه گردد وسپس وارد چندین خانه گردیده ودست به جنایت های ایچنینی بزند. باور داشته باشید که همه جنایات پلان شده است و قبل از قبل بوسیله ی جنرالان و قوماندانان نیروهای اشغالگر طرح و عملی میگردد.
نبود استقلال، عدم موجودیت دولت مستقل، کارآمد و مردمی باعث گردیده است که ابتدا این نیروهای اشغالگر و جنایتگروارد افغانستان شود وبه جنایت خویش ادامه دهد. رژیم کرزی چندی یکباروارد میدان شده نعره میزند که نیروهایی اشغالگربحد کافی جنایت کرده اند و دیگر بس است. اما همه میداند که این حرف فقط استفاده فریب توده ها را دارد و بس.

برای بدست آوردن استقلال کشور و بوجود آوردن یک دولت مستقل، کارآمد و مردمی باید برعلیه اشغالگران به مبارزه برخواست و آنان را با شرمساری تمام ازکشور باید خارج کرد. این تنها رهی نجات است. این تنها رهی جلوگیری ازجنایت خارجی ها و مزدوران اجنبی درافغانستان میباشد. برای اینکار باید متحد شوید. برای اینکار باید به سلاح انقلاب چنگ زنید.

ننگ و نفرین باد برهمه اشغالگران و مزدوران افغانستانی شان

زنده باد مردم افغانستان

زنده باد آزادی

برای کسب آزادی به پا خیزید.